آلفا شیمی

جستجو در فروشگاه
 Methanol ERBApharm  متانول کارلو اربا
Methanol ERBApharm
Methanol ERBApharm متانول کارلو اربا Methanol ERBApharm تومان موجود
n-Hexane RPE - For analysis - ACS - Reag. Ph.Eur. 2.5 l
n-Hexane RPE - For analysis - ACS - Reag. Ph.Eur. 2.5 l
n-Hexane RPE - For analysis - ACS - Reag. Ph.Eur. 2.5 ln-Hexane RPE - For analysis - ACS - Reag. Ph.Eur. 2.5 l تومان موجود
متیل تری آلکیل آمونیوم کلراید 818079  Methyltrialkylammonium chloride
متیل تری آلکیل آمونیوم کلراید 818079 Methyltrialkylammonium chloride
متیل تری آلکیل آمونیوم کلراید 818079 Methyltrialkylammonium chlorideمتیل تری آلکیل آمونیوم کلراید 818079 Methyltrialkylammonium chloride تومان موجود
پتاسیم نیترات 105063  Potassium nitrate
پتاسیم نیترات 105063 Potassium nitrate
پتاسیم نیترات 105063 Potassium nitrateپتاسیم نیترات 105063 Potassium nitrate تومان موجود
پتاسیم دی هیدروژن فسفات 104873 Potassium dihydrogen phosphate
پتاسیم دی هیدروژن فسفات 104873 Potassium dihydrogen phosphate
پتاسیم دی هیدروژن فسفات 104873 Potassium dihydrogen phosphateپتاسیم دی هیدروژن فسفات 104873 Potassium dihydrogen phosphate تومان موجود
سولفات مس 5آبه 102790 Copper(II) sulfate pentahydrate
سولفات مس 5آبه 102790 Copper(II) sulfate pentahydrate
سولفات مس 5آبه 102790 Copper(II) sulfate pentahydrate سولفات مس 5آبه 102790 Copper(II) sulfate pentahydrate تومان موجود
2-پیریدین کربالدهید 807470 2Pyridinecarbaldehyde
807470 | 2-Pyridinecarbaldehyde
2-پیریدین کربالدهید 807470 2Pyridinecarbaldehyde807470 | 2-Pyridinecarbaldehyde تومان موجود
ایجینول - Eugenol - 818455
ایجینول - Eugenol - 818455
ایجینول - Eugenol - 818455 ایجینول - Eugenol - 818455 تومان موجود
دفتر مرکزی
تهران

تلفن های تماس
021-66979415
021-66979419
021-66431520
09122947401 : تلفن همراه
ALFAAZMA@GMAIL.COM
telegram
شرکت سازنده